رسیدن به موفقیت با سکوت ذهن

سکوت ذهن- مطمئن ترین راه
یکی از مهمترین گام هایی که برای رسیدن به موفقیت باید بردارید این است که ذهنتان با خواسته شما همراه شود به این معنی که آرزو یا هدف شما را بطور کامل پذیرفته و آن را ترسیم کند، اما برای پذیرش ذهن مشکلات مختلفی سر راه ما قرار دارد،یکی از آنها عدم تمرکز بر روی مسئله است، یعنی خیلی از اوقات آنقدر ذهن ما شلوغ و پر سر و صداست که با صرف وقت و انرژی زیاد باز هم نمیتوانیم تمرکز خوبی ب...
ادامه مطلب