از خودآگاه تا ناخودآگاه

از خودآگاه تا ناخودآگاه روندی تعیین کننده برای آنچه شما آن را خلق آرزو می نامید   بسیاری ازانسان ها تلاش می کنندکه به خواسته ها و آرزهایشان برسند و در این راه مطالب مختلفی را مطالعه میکنند، با راز  و قانون جذب آشنا می شوند، کارهای خاصی انجام میدهند تا یاد بگیرند چگونه باید در مسیر درست رسیدن به آرزوهایشان قدم بردارند. اما دقت کرده اید که خیلی از انسان هاهرچقدر که ت...
ادامه مطلب