همانند کائنات ثروتمند باش

جهان هستی ثروتمند است زیرا همه چیز را در اختیار دارد. کائنات خالق بزرگی است و همه چیز را درون خود به بهترین شکلی پرورش میدهد. نکته بسیار مهمی که در جهان هستی وجود دارد این مطلب است که هرچه انسان در طول تاریخ بشری آرزوی آن را داشته بطور طبیعی در مقیاس های مختلف در جهان هستی وجود دارد. در واقع جهان هستی آرزوهای ما را درون خود شکل میدهد و آنها را در زندگی ما متبلور می سازد. ب...
ادامه مطلب