در جستجوی خوشبختی

این روزها سعی میکنم بیشتر از هر وقت دیگر در زندگی ام شاد باشم، انرژی منفی، فکر منفی، احساس منفی و هر چیز منفی دیگری که بخواهد حال خوبم را خراب کند را خیلی زود حذف میکنم، حتی وقتی اتفاقی ناراحتم میکند خیلی زود آن اتفاق را فراموش میکنم و دوباره به حالت عادی و البته با درون مایه شاد برمیگردم. این چند وقت خیلی چیزها یاد گرفته ام، تجربه های جالبی داشته ام و فهمیدم بار منفی بعضی ات...
ادامه مطلب